Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý III 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý I 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 16/03/2018
Nghị quyết HĐQT số 05/2018 Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên GELEX năm 2018 16/03/2018
Quyết định số 11/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 09/03/2018
Quyết định số 10/2018 của HĐQT về việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2018 09/03/2018
Quyết định số 09/2018 của HĐQT về phương án trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu 09/03/2018
Quyết định số 08/2018 của HĐQT về việc phương án bán cổ phần tại Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam 09/03/2018
Quyết định số 07/2018 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 09/03/2018
Nghị quyết số 04/2018 của HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 09/03/2018
Công văn số 894/UBCK-GSĐC của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2018 của GEX 06/02/2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 30/01/2018
Quyết định số 01 của HĐQT về việc Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 04/01/2018
Quyết định số 03 của HĐQT về công tác mua bán tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 04/01/2018
Các phụ lục kèm theo bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu 04/01/2018
Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 04/01/2018
Thông báo GEX niêm yết tại sàn GDCK Hồ Chí Minh 04/01/2018